Deklaracja dostępności

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Matematyka Moja Pasja.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Administratorzy strony dokładają wszelkich starań, aby treści niedostępne cyfrowo, o ile jest to możliwe, były poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Data sporządzenia Deklaracji i metody oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:2023-10-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku niedotrzymania terminów lub odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności bądź alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną:

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna i dostępność informacyjno-komunikacyjna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego znajduje się na stronie internetowej: Dostępność UŁ.